ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Inleiding


Deze verkoopsvoorwaarden beheren de commerciële relaties tussen enerzijds het bedrijf T&C Company bvba, met hoofdzetel gevestigd Calabriëlaan, 24 9b te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (België) en ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 0826.251.851, en anderzijds elke natuurlijke persoon die geen verkoper is en die producten daarvoor bestelt via de Website  www.ebonsai.be - www.ebonsai.eu. Deze natuurlijke persoon wordt hierna “de klant” genoemd. 
De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen online geraadpleegd worden op de Website  www.ebonsai.be - www.ebonsai.eu, hierna genoemd “de Website”. T&C Company bvba behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Daaruit volgt dat alleen de verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van de bestelling rechtsgeldig zijn.  

1. Toepassingsgebied


Het feit dat een klant zijn bestelling bevestigt op de Website houdt in dat hij de geldende verkoopsvoorwaarden kent, deze zonder voorbehoud aanvaardt en afziet van zijn eigen voorwaarden. Van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan niet afgeweken worden, tenzij voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege T&C Company bvba. 

2. Informatie en aanbevelingen


Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Website veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant  van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening. De bekrachtiging van de bestelbon via een elektronische handtekening heeft dezelfde waarde als een geschreven handtekening en die de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling bewijst.

Het feit dat de Klant een bestelling doorgeeft betekent dat hij automatisch erkent dat hij ouder is dan 18 jaar.

2.2. Beschrijving en beschikbaarheid van Producten

 

De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich op de Website bevinden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en moment waarop de Website wordt geraadpleegd door de Klant, en binnen de perken van de beschikbare stock. De Website zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van producten in ‘real time’ op de Website weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een bestelling van een Klant indien een product niet meer beschikbaar zou zijn. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde producten, zal de Klant erover ingelicht worden, en zal hij de mogelijkheid hebben om ofwel zijn bestelling te wijzigen, ofwel deze te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn bestelling terugbetaald zal krijgen indien hij reeds betaald had.

Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de Producten illustreren maken geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van de Website niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

 

3. Verantwoordelijkheid m.b.t. verkoop op afstand


De commerciële opdracht van T&C Company sprl, via de Website
www.ebonsai.be, www.ebonsai.eu,  bestaat uit het aanbieden van bonsaïs, onderhoudsproducten voor de vervangingsmarkt. Zij begint met de bestelling van de vervanglenzen en eindigt met de levering van de bestelde producten. Etisoft treedt in geen enkel geval op als een gespecialiseerd raadgever aangaande de producten die op deze Website verkocht worden. Etisoft kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de producten en hun inhoud. Deze vallen binnen de verantwoordelijkheid van de fabrikant van het gekochte product. Het verkeerd gebruik of een slechte manipulatie van het product of allergische reacties daarop, die schade of letsel van materiële of lichamelijke aard veroorzaken, vallen volledig buiten de verantwoordelijkheid van T&C Company bvba. Etisoft behoudt zich het recht voor de prijs van de producten die op de Website verkocht worden te wijzigen; de verkoopprijs is de prijs die op het moment van de bestelling meegedeeld wordt. T&C Company bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het geleverde product niet beantwoordt aan de wetgeving die op dat moment van kracht is in het land van levering, buiten België. 

4. Geografische reikwijdte van het aanbod voor verkoop op afstand


T&C Company verkoopt op afstand vanuit België aan de landen van de Eurozone (EU), te weten België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovakije, Slovenië en Spanje. 

Levering is nog mogelijk buiten de Eurozone (EU) op aanvraag per e-mail, maar de verkoper is niet veraantwoordelijk  voor de termijnen en gevolgen verbonden aan de goederen.

5. Prijs en betaling


De prijzen van de producten zijn uitgedrukt in euro en zijn BTW inbegrepen. Het percentage dat toegepast wordt hangt af van het leveringsadres. De verkoopprijs van het product is de prijs die op de Website vermeld wordt op het moment van de bestelling. Deze prijs is exclusief de verwerkings- en verzendingskosten. Deze laatsten worden als supplement aangerekend en worden duidelijk vermeld voor de bevestiging van de bestelling. Alle andere kosten die voortvloeien uit het doorgeven van de bestelling, zoals de aansluitings- of communicatiekosten, zijn ten laste van de klant. Elke bestelling wordt integraal online betaald via bankkaart. De online betaling verloopt volgens de regels van het bankwezen via het systeem voor beveiligde betalingen « SSL PAYMENT », een programma van het bedrijf Hi-Pay dat erkend werd door de Service Central de la Sécurité des Systèmes d'Information (de centrale dienst voor de veiligheid van informatiesystemen). Het coderingssysteem van Hi-Pay  zorgt ervoor dat de informatie die de klant doorgeeft strikt confidentieel blijft. Een bestelling wordt slechts beschouwd geldig te zijn na aanvaarding van de betaling via het gekozen betaalsysteem (Visa, Mastercard, CB, e-Carte Bleue of PayPal). De gegevens die door het betaalsysteem geregistreerd worden vormen het bewijs van het geheel van de financiële transacties. Elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel valt buiten de verantwoordelijkheid van T&C Company bvba, dat frauduleuze gebruikers langs rechtswege vervolgt. 

6. Bestelling en uitvoering van het contract


De bestelling wordt uitsluitend online uitgevoerd en dat exclusief via de Website  www.ebonsai.be - www.ebonsai.eu. De klant staat in voor de juistheid van zijn persoonsgegevens en van de informatie die doorgegeven wordt bij de bestelling. De bevestigingsklik van de bestelling geldt als een onherroepelijke verbintenis van zijn kant. Alle bestellingen zijn onderhavig aan deze algemene verkoopsvoorwaarden en worden een contract vanaf het moment dat T&C Company bvba via e-mail de bestelling bevestigt, en dit na aanvaarding van de betaling. De illustraties van producten op de Website hebben geen contractueel karakter. Alle wijzigingen van verpakkingen en in het algemeen van de inhoud en / of het uitzicht van producten vallen buiten de verantwoordelijkheid van T&C Company bvba. De producten worden aangeboden voor zover de voorraad strekt. Ingeval een product niet beschikbaar is, brengt T&C Company bvba de klant hiervan via e-mail op de hoogte. T&C Company bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de productie, de beschikbaarheid, het transport en de levering van het product verstoord worden door een geval van overmacht.

7. Overdracht van de eigendom


De overdracht van de eigendom van het product gebeurt bij het effectief afsluiten van het contract, te weten vanaf het versturen van de bevestiging van de bestelling, na aanvaarding van de betaling. 

8. Levering


De gemiddelde levertermijn bedraagt 6 werkdagen en kan maximum 30 dagen tellen, gerekend vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de bevestiging van de bestelling die door T&C Company bvba verstuurd wordt. De klant kan in geen geval een schadevergoeding eisen ingeval van laattijdige levering, noch aan T&C Company bvba, noch aan de transporteur. 

De levering wordt beschouwd als afgehandeld bij de overhandiging van het product op het adres dat meegedeeld werd ter gelegenheid van de bestelling. De klant dient de goede staat van de geleverde inhoud te controleren. Indien er producten beschadigd zijn en / of ontbreken dan brengt de klant de transporteur hiervan onmiddellijk op de hoogte, zodat de gepaste procedure opgestart kan worden door de transporteur. Ingeval van zichtbare fouten moet de klant deze aan T&C Company bvba signaleren binnen de 8 werkdagen,

  • ofwel per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan :
    T&C Company BVBA

Calabriëlaan, 24 9b

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (België)


Ingeval van herhaalde afwezigheid van de klant, waardoor de levering op het adres dat op de bestelbon staat onmogelijk is, en na het maximum aantal aanbiedingen voorzien in de algemene verkoopsvoorwaarden van de transporteur, wordt de bestelling teruggestuurd naar T&C Company bvba. De klant wordt hiervan via e-mail op de hoogte gesteld. De kosten van de terugzending zijn volledig ten laste van de klant. 

9. Recht van opzegging


Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende de marketingpraktijken en de bescherming van de consument, heeft de klant het recht mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder dat hij daarvoor een boete moet betalen en zonder dat hij een motief moet vermelden, op voorwaarde dat hij dit doet binnen de 14 werkdagen gerekend vanaf de dag die volgt op de leveringsdatum van het product. 

De klant moet het opzeggen van de bestelling meedelen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, gericht aan: T&C Company bvba, Calabriëlaan, 24 9b 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (België). Het recht van opzegging geldt niet als de producten gebruikt of beschadigd zijn. De klant stuurt de bestelling terug in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten. Hij beschikt over maximum 14 werkdagen gerekend vanaf de dag die volgt op de leveringsdatum van zijn bestelling om dit te doen. 

Bij gebruik door de klant van zijn recht,  zoals overeengekomen in de vorige paragraaf, zal de verkoper zich verbindt zijn tot terugbetaling van de aankoopprijs aan de klant, de terugbetaling  zal binnen de dertig (30) kalenderdagen gebeuren na ontvangst van de goederen.


10. Klantendienst - Klachten


Elke vraag om informatie of klacht moet gericht worden aan de Klantendienst van T&C Company, en dit :

·        ofwel via e-mail gericht aan info@ebonsai.be of via de rubriek “Contacteer ons” die u kunt aanklikken op de openingspagina van de Website

·        ofwel per brief gericht aan T&C Company bvba

Calabriëlaan, 24  9b

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (België)

 

11. Respect voor het privéleven en bescherming van gegevens


T&C Company bvba respecteert de geldende Belgische wetgeving betreffende de bescherming van het privéleven en persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die meegedeeld worden aan T&C Company bvba in het kader van het overmaken van de bestelling, worden niet meegedeeld aan derden tenzij de klant hiervoor expliciet zijn toelating geeft. De klant heeft het recht de persoonlijke gegevens die T&C Company bvba registreerde te laten verbeteren, wijzigen of schrappen. Daarvoor moet de klant de Klantendienst van T&C Company contacteren, zoals toegelicht in artikel 10. 

12. Intellectuele eigendom


Alle teksten, alle illustraties en al het grafische materiaal dat op de Website voorkomt, inclusief de lay-out, zijn onze intellectuele eigendom en mogen niet gekopieerd worden voor een ander doel, uitgezonderd indien T&C Company bvba hiervoor expliciet de toelating gaf. 

13. Algemeen


Het feit dat een of andere clausule van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet van toepassing is, betekent niet dat de andere clausules niet meer geldig of van toepassing zouden zijn. Indien dit geval zich voordoet verbinden de partijen zich ertoe de ongeldige of niet toepasselijke clausule te vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de inhoud van de ongeldige clausule, gezien vanuit een economisch standpunt. 

14. Toepasselijke wetgeving en rechtsgebied


Ingeval van betwistingen en de onmogelijkheid om te komen tot een minnelijke schikking, is alleen de Belgische wetgeving van toepassing. Alleen de gerechtshoven van Brussel zijn bevoegd en dit ongeacht de plaats van de levering en / of de woonplaats van de klant.